Živković R. Petar

(1879-1947)

 
 
 
 
Živković R. Petar, arm.general (Negotin, 5. II 1879 - London, 1947) Pitomac 30. kl. Niže i 14. kl. Više škole VA. Od 1907. do 1909. na usavršavanju u Francuskoj. Na dužnostima: od 31. V 1903. vodnik u esk. Garde; ađutant princa Aleksandra 1903; od 10. X 1906. vodnik u esk. Garde; od 1. IV 1909 kdir esk. Garde; do 1912 adutant kdt-a Timočke div.obl. U ratovima 1912 - 1913: kdt kp Timočke div. 1 poz; od 12. VIII 1913 pomoćnik kdt-a 4.kp. U ratu 1914 - 1918: od 24. VIII 1914 pomoćnik načelnika štaba KD; od 8. IX 1914. kdt l.kp; od 13. XI 1914 kdt 4.kp; od 15. do 31. X 1915. kdt odreda; do 28. VIII 1916. kdt združenog Veterničkog o; od 28. VIII 1916. i ađutant kralja i zastupnik maršala dvora; odl. I 1917- 1918 kdt Garde i upravnik Dvora. Posle rata: od 1919. do 1929. i od 4. IV 1932. do 22. X 1934. kdt Garde. Formalno u njegovom odsustvu sve do 1936. Gardom komanduju samo zastupnici kdt-a. Na političkim dužnostima: od 6. I 1929 do 4. IV 1932 predsednik vlade; pored dužnosti predsednika drži resor unutrašnjih poslova od 29.I 1929. do 5.11932 i zastupa ministra vojske od 21. III - 6. IV 1931; preveden u rezervu 24. IX 1931. da bi učestvovao u organizaciji političke stranke (JNS) i na parlamentarnim izborima novembra 1931; ministar vojske i mornarice od 22. X 1934. do 7. III 1936. Preveden u rezervu 29. VI 1936; Politički aktiviran posle 27. III 1941. Pomoćnik ministra vojske i mornarice u emigrantskim vladama. Umro u emigraciji. 
 
Unapređenja u čin: potporučnika 30. IX 1899; poručnika 22. II 1903; kapetana 29. VI 1906; kapetana I kl. 1.I 1910; majora 1. I 1912; ppukovnika 29. VI 1914; pukovnika 1. X 1915; div.generala 21. X 1923; arm.generala 17. X 1930. Odlikovan KZM IV.
 

Porodične prilike: otac Raka trgovac iz Negotina, majka Sara iz okoline Tetova, brat Dimitrije - general. Nije se ženio. Do AR stanovao u Zorinoj 67. Posmrtni ostaci preneti u zemlju i položeni na beogradsko Novo groblje, parcela 27. BIBL: Konjica u manevarskom ratu (1924). 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas