Jovanović A. Miloš

(1877-1950)

 


Jovanović A. Miloš, arm.general (Šabac, 12. II 1877 - Beograd, 20. IV 1950) Pitomac 26. kl. Niže i 8. kl.Više škole VA. Od 1901. do 1903. na generalštabnoj pripremi. Od 18. XI 1903. do 1904. na studijskom boravku u Francuskoj.

Na dužnostima: od 1900. kdir poljske btr; od 4. XII 1904 u Gl.generalštabu; od 24. IV 1906 kdir 4.č/l.bn/19.pp; od 24. III 1907 pomoćnik načelnika Đeneralštaba Šumadiske div.obl; od 1909 u Đeneralštabnom odseku Opštevojnog od. MV; od 1910 -1912 načelnik Đeneralštaba Šumadijske div.obl; od 15. VIII 1913. načelnik štaba Šumadijske div.obl; U ratovima 1912 - 1913: načelnik štaba Šumadijske div 1 poz. U ratu 1914 - 1918: do 20. VIII 1914 načelnik Đeneralštaba Šumadijske div 1 poz; od 8. IX - 25. IX 1914 kdt 19.pp; od 25. IX 1914 -1917 pomoćnik načelnika štaba 1. pa 3. armije; od 1917 načelnik Đeneralštabnog odseka Opštevojnog od. MV; od 1. II 1917 - 1. VIII 1918 načelnik Opštevojnog od. MV; od 1. VIII 1918. do 1. IX 1919. šef Obaveštajnog od. VK. Posle rata: od 1919. načelnik Đeneralštaba II arm.obl; od 18. IV 1920.. do 1. IV 1921. načelnik Obaveštajnog od. Gl.deneralštaba; od 18. X 1920. do 1. IV 1921. profesor "taktike na Nižoj školi VA pored redovne dužnosti; od 1. IV do 15. XI 1921. načelnik Đeneralštaba 1 arm.obl; od 15. XI 1921. kdt Poriske div.obl; od 15. I 1923 2. pomoćnik načelnika Gl.generalštaba; od 20. X 1923 honorarni profesor taktike na VA, pored redovne dužnosti; od 30. XII 1925. 2. pomoćnik MVM; od 11. IV 1929 v.d. kdt-a V arm.obl; od 16. IX 1930 -17. I 1933 kdt 1. arm.obl. i dr.

Stavljen po molbi u penziju s prevodom u rezervu 20. IV 1933. Zarobljen u AR. Vraćen iz logora u zemlju. Kao art. kapetan učestvovao u majskom prevratu 1903. Unapređen u čin: art. pporučnika 1896; generalštabnog kapetana 1905; pukovnika 30. X 1915; div.generala 5.I 1923; arm.generala 11. IV 1930. Odlikovan KZM IV.

Porodične prilike: od 1901 oženjen gđicom Bojanom kćerkom p. Petra Arandelovića inž. pukovnika; kćerka Ljubica udala se 1941 za oficira Josipa J. Goloba. Do AR stanovao u Kneza Pavla br. 23. Sahranjen na Novom groblju, parcela 10.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas