Radom VOA rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara ministru odbrane.

Direktor VOA ima zamenika, koji za svoj rad odgovara direktoru.

Direktora VOA i njegovog zamenika postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom na predlog ministra odbrane, ako se radi o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada, na predlog ministra odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Direktor VOA i njegov zamenik postavljaju se na period od pet godina.

Direktor VOA i njegov zamenik ne mogu biti članovi političke stranke, niti obavljati drugu javnu funkciju.

Za direktora VOA i njegovog zamenika može biti postavljeno lice koje je završilo generalštabno usavršavanje i koje ima najmanje devet godina radnog iskustva na obaveštajno-bezbednosnim poslovima u sistemu odbrane.

 

Direktor VOA:

 

 1. daje naloge i instrukcije za rad organa i pripadnika Agencije;
 2. odgovara za zakonito i stručno funkcionisanje Agencije;
 3. odgovara za namensko korišćenje finansijskih i drugih sredstava;
 4. predlaže ministru odbrane plan razvoja, opremanja i godišnji plan rada;
 5. vrši izbor i odlučuje o prijemu i prestanku rada u Agenciji, u skladu sa propisanim kriterijumima;
 6. predlaže nadležnom organu oslobađanje pripadnika Agencije od obaveze čuvanja tajne;
 7. podnosi izveštaj o radu;
 8. predlaže ministru odbrane donošenje propisa iz nadležnosti agencije;
 9. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i podzakonskim aktima.

 

(Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji - glava 7, član 37. i 38)

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

 • 24.12.2018. | Završena Radionica o otvorenim izvorima

  Dirеktоr Vојnооbаvеštајnе аgеnciје brigаdni gеnеrаl Zоrаn Stојkоvić dоdеliо је u pеtаk, 21. dеcеmbrа, sеrtifikаtе pоlаznicimа Rаdiоnicе о upоtrеbi pоdаtаkа

 • 21.12.2018. | Sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

  Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period.

 • 11.12.2018. | Sаrаdnjа sа Rаdiо-tеlеviziјоm Srbiје

  Pоlаznici Prоgrаmа stručnоg usаvršаvаnjа zа rаd u izаslаnstvimа оdbrаnе, kојi sprоvоdi Vојnооbаvеštајnа аgеnciја, pоsеtili su 5. dеcеmbrа Rаdiо-tеlеviziјu Srbiје.

Važniji linkovi

Pratite nas