Radom VOA rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara ministru odbrane.

Direktor VOA ima zamenika, koji za svoj rad odgovara direktoru.

Direktora VOA i njegovog zamenika postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom na predlog ministra odbrane, ako se radi o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada, na predlog ministra odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Direktor VOA i njegov zamenik postavljaju se na period od pet godina.

Direktor VOA i njegov zamenik ne mogu biti članovi političke stranke, niti obavljati drugu javnu funkciju.

Za direktora VOA i njegovog zamenika može biti postavljeno lice koje je završilo generalštabno usavršavanje i koje ima najmanje devet godina radnog iskustva na obaveštajno-bezbednosnim poslovima u sistemu odbrane.

 

Direktor VOA:

 

  1. daje naloge i instrukcije za rad organa i pripadnika Agencije;
  2. odgovara za zakonito i stručno funkcionisanje Agencije;
  3. odgovara za namensko korišćenje finansijskih i drugih sredstava;
  4. predlaže ministru odbrane plan razvoja, opremanja i godišnji plan rada;
  5. vrši izbor i odlučuje o prijemu i prestanku rada u Agenciji, u skladu sa propisanim kriterijumima;
  6. predlaže nadležnom organu oslobađanje pripadnika Agencije od obaveze čuvanja tajne;
  7. podnosi izveštaj o radu;
  8. predlaže ministru odbrane donošenje propisa iz nadležnosti agencije;
  9. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i podzakonskim aktima.

 

(Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji - glava 7, član 37. i 38)

 

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas