Радом ВОА руководи директор, који за свој рад одговара министру одбране. 
Директор ВОА има заменика, који за свој рад одговара директору. 
Директора  ВОА и његовог заменика поставља и разрешава председник Републике указом на предлог министра одбране, ако се ради о професионалном војном лицу, односно Влада, на предлог министра одбране, у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.
Директор ВОА и његов заменик постављају се на период од пет година. 
Директор ВОА и његов заменик не могу бити чланови политичке странке, нити обављати другу јавну функцију.
За директора ВОА и његовог заменика може бити постављено лице које је завршило генералштабно усавршавање и које има најмање девет година радног искуства на обавештајно-безбедносним пословима у систему одбране.

Директор ВОА:

  1. даје налоге и инструкције за рад органа и припадника Агенције;
  2. одговара за законито и стручно функционисање Агенције;
  3. одговара за наменско коришћење финансијских и других средстава;
  4. предлаже министру одбране план развоја, опремања и годишњи план рада;
  5. врши избор и одлучује о пријему и престанку рада у Агенцији, у складу са прописаним критеријумима;
  6. предлаже надлежном органу ослобађање припадника Агенције од обавезе чувања тајне;
  7. подноси извештај о раду;
  8. предлаже министру одбране доношење прописа из надлежности агенције;
  9. обавља и друге послове и задатке утврђене законом и подзаконским актима.

(Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији - глава 7, члан 37. и 38) 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас