Radom VOA rukovodi direktor, koji je za svoj rad odgovoran ministru odbrane. 

Direktor VOA ima zamenika, koji je za svoj rad odgovoran direktoru.

Direktora VOA i njegovog zamenika postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom na predlog ministra odbrane, ako se radi o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada, na predlog ministra odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Direktor VOA i njegov zamenik postavljaju se na dužnost na period od pet godina.

Direktor VOA i njegov zamenik ne mogu biti članovi političke stranke, niti obavljati drugu javnu funkciju.

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas